Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa przedszkola

Gminne Przedszkole w Luzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej – Strona internetowa przedszkola.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Nikonowicz.
 • E-mail: przedszkole-luzino@tlen.pl
 • Telefon: 58 678 20 68

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Gminne Przedszkole w Luzinie
 • ul. Wilczka 4, 84-242 Luzino
 • przedszkole-luzino@tlen.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Gminne Przedszkole Publiczne w  Luzinie mieści się w adoptowanym budynku mieszkalnym.

w Luzinie ul. Wilczka 4

 

W budynku  Przedszkola znajduje się: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego, szatnia dla dzieci , dwie sale  zajęć. Pierwsza  dla dzieci 3-4 letnich, druga dla dzieci 5-6 letnich.Pomieszczenia kuchni i zmywalni.

 

 1. Wejście:
  a) Do wejścia prowadzą schody,( dwa stopnie) brakuje ułatwień dla osób z niepełnosprawnością;
  b) na parterze budynku istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z Dyrektorem Przedszkola i pracownikiem administracyjnym
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  Na schodach nie ma ułatwień pomagających w dotarciu do szatni i biura dyrektora przedszkola takich jak platformy czy podnośniki; schody nie są wyklejone taśmą kontrastującą; w budynku brakuje windy;

3. Opis dostosowań:
a) wszelkich informacji może udzielać osoba zatrudniona w przedszkolu na stanowisku administracyjnym;
b) w razie konieczności klient może załatwić sprawę z  pracownikiem administracyjnym.

4. Przed budynkiem przedszkola na chodniku wyznaczono zatoczkę jako  miejsce parkingowe, za budynkiem przedszkola także znajdują się miejsca parkingowe

5. Mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym;

6. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego; w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

7. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Skip to content