O nas

O naszym przedszkolu

Statut Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie:  Statut

Regulamin wycieczek: Regulamin organizacji wycieczek w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Luzinie

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Przedszkole Publiczne z siedzibą w Luzinie 84-242ul. Wilczka 4, reprezentowana przez Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego.

 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : inspektor.abi@gmail.com

 3. Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionej ustawy:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i

2203 oraz z 2018 r. poz. 650)

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych.

 3. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.

 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.

 5. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.

 6. Podanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, może narazić osobę które dane dotyczą na odpowiedzialność karną.

 7. Administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego, w celach realizacji zadań nie związanych bezpośrednio z procesem nauczania.

 8. Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poza uprawnieniami wymienionymi w pkt. 7,8 i 9; przysługuje prawo do :

  a. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
  b. cofnięcia zgody ( cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie które miało        miejsce do momentu wycofania zgody)
  c. żądania ograniczenia przetwarzania
  d. usunięcia danych osobowych

Organem prowadzącym jest Rada Gminy Luzino.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe.

Organizujemy działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne warunki oraz wychowanie i opiekę.

Historia przedszkola w Luzinie datuje się od 1946 r.
W obecnym budynku, przy ulicy Wilczka 4, jesteśmy od 1991r.

 

 

9 czerwca 2017r. obchodziliśmy 70- lecie przedszkola. 


Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty.
Każdy dzień jest nową przygodą.
Zabawa własnymi palcami, raczkowanie, stawianie pierwszych kroków, budowanie zamków z piasku, powtarzanie nowych słów, odkrywanie liter i liczb, wspólnie z rodzicami robienie zakupów, wspinanie się na murek, wszystkie te zajęcia są wyzwaniami dla małego człowieka i ich podjęcie napawa radością i dumą.
Rodzice i nauczyciele są towarzyszami podróży, mogą na co dzień być świadkiem radości i smutku nowych doświadczeń, strachu przed nieznanym i jego palącej ciekawości.

„Dziecko powinno rosnąć swobodnie jak drzewo. Należy się starać, aby grunt był zdrowy i pożywny, powietrze czyste, aby było dużo słońca i ciepła. Jeśli rodzice odejmują mu, zabraniają tego, czego charakter jego i natura wymagają, jeżeli nierozważnie obcinają wszystkie młode, zdrowe pędy dlatego jedynie, że wyrobili sobie inny ideał, którego ich dziecko może być wcieleniem, to ostatecznie otrzymują z rezultacie bojaźliwą, ostrzyżoną, karłowatą roślinkę zamiast wymarzonego ideału.” 

(Janusz Korczak)

Skip to content